10 стратегически стъпки за реализацията на успешно мобилно приложение

Научете кои са те, как се изпълняват и какъв е приносът им към успеха.

Проектът за едно мобилно приложение не приключва с изграждането му, а включва и пускането му на пазара и дългосрочното му развитие. Това са генерални аспекти, които трябва да бъдат заложени в цялостна стратегия за реализацията на проекта. Да разгледаме десет ключови стъпки от нея.

1. Пазарно проучване
То се концентрира върху определянето на целевата аудитория на бъдещото мобилно приложение и на нейните характеристики и конкретни нужди. След като нуждите на потребителите са дефинирани и класифицирани, може да се пристъпи към анализ на конкуренцията, чиито обхват зависи от пазара на изработваната апликация. Ако тя е изцяло за местния пазар, трябва да се разгледат конкурентите и да се определят конкурентните предимства на местно ниво.

2. Сегментиране на целевата аудитория
Сегментацията е необходима, за да се прецизират изискванията за изработката на мобилното приложение. Тя се базира на няколко основни критерия като на първо място са демографските характеристики като пол, възраст и локация. След това идва определянето на модели на поведение в рамките на онлайн пространството, на мобилните апликации като цяло и на конкурентните такива в частност.

На базата на образуваните сегменти се оформят потребителски персони, които имат обобщени демографски характеристики, поведение, очаквания и цели. Те се използват за създаването на концепция за приложението, която би го направила незаменимо за таргетираните потребители. Те също така са и основата за определянето на измервалите за постигането на целите на проекта.

3. Изготвяне и следване на план-график
План-графикът се базира на ясно поставени цели и обособяването на етапи. При изработката на мобилно приложение обикновено се използват така наречените пътни карти, които представляват визуално представяне на предстоящата работа по проекта. На този етап също могат да се определят измервателите за ефективността на апликацията като брой сваляния и средно време, прекарано от потребителите на нея.

4. Прототип
Интерактивният прототип е работещ модел на крайния продукт, в случая мобилната апликация. Той представя визуалното оформление на бъдещото приложение, обикновено без детайли като графични елементи например, и взаимодействията, които потребителите ще могат да извършват с апликацията. Прототипът се тества чрез използването на специално създадени софтуерни инструменти и/или с истински потребители, представители на таргет аудиторията, за да се усъвършенства. Той се представя пред клиента, който дава обратна връзка, на базата на която също могат да се направят подобрения. Въз основата на усъвършенствания прототип се създава мобилното приложение.

5. Тестване на бета версията
Чрез тестването на бета версията на мобилното приложение се гарантира, че финалният продукт ще бъде готов за пускане на пазара на определената дата. То се фокусира върху оценяването на потребителското преживяване и откриването на несъвършенства, които се премахват преди публикуването на апликацията. Много често тестването на бета версията се използва и за маркетингови цели, като за тестовете се подбират потребители, които имат влияние сред таргет аудиторията.

6. Предварително промотиране на мобилното приложение
Целта е да се създаде очакване у потребителите, което да даде тласък за успешен старт на апликацията. За целта могат да се използват главните инструменти на онлайн маркетинга, а именно платените реклами в Google и Facebook, както и маркетинг чрез съдържание в сайтове и блогове, популярни сред целевата аудитория. Прес съобщението за пускането на апликацията е задължително. Същото се отнася и за подготовката на презентацията на приложението в неговата бъдеща страница в Google Play и/или App Store.

7. Измерване на представянето
Както вече споменахме, препоръчително е измерителите за представянето на мобилното приложение да бъдат определени на ранна фаза в проекта. За анализа се използват данни, генерирани от Google Play и/или App Store, както и от самата апликация. Когато тя е изградена безупречно, бизнесът може да разчита на точна, надеждна и навременна информация.

8. Постепенно добавяне на функционалности
Тази тактика се използва за дългосрочното развитие на приложението и обикновено е заложена още в началото на проекта, като може да се изменя в зависимост от пазарните и технологичните тенденции. Тя гарантира, че апликацията ще е винаги актуална и възможно най-полезна за потребителите. От нея произтичат важни маркетингови ползи - запазването на съществуващи потребители и привличането на нови.

9. Постоянен анализ
Измерването на представянето на мобилното приложение трябва да се извършва регулярно, а не само при пускането му. Важно е генерираните данни да се използват за допълнително усъвършенстване на съществуващите и добавянето на нови функционалности. Идеята е апликацията да отговаря максимално точно на нуждите на потребителите, които се променят във времето, както и да отстоява и повишава конкурентните си позиции.

10. Задържане на устрема
В много случаи първоначалният пик на интерес към мобилното приложение спада рязко скоро след пускането му на пазара. За да се избегне това, е необходим дългосрочен маркетингов план. Той обикновено включва разнообразни тактики, от специални предложения до забавни и полезни видео клипове.

В заключение можем да кажем, че успехът на едно мобилно приложение е тясно свързан с познаването и анализа на неговия пазар и промените в него.
Какво мобилно приложение би било най-доходоносно за Вашия бизнес? Споделете идеите си чрез запитване към нашия опитен екип.
Споделете в: