Политика за поверителност

на УИЗ ЕООД

1. Общи положения

1.1. УИЗ ЕООД (оттук нататък наричано „УИЗ”) отдава голямо значение на защитата на личните данни на своите клиенти. УИЗ е надлежно регистрирано като администратор на лични данни към Комисията за защита на личните данни под номер 383665 / 31.07.2013 и всички данни за клиенти са събирани, прехвърляни, обработвани и поддържани в съответствие с принципите, заложени в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Директива ЕО 95/46 относно защитата на личните данни. Личните данни, предоставени, както от Клиента, така и от трети лица, като например държавни и международни органи, компетентни за превенцията от измами, относно Клиента, са съхранявани в електронна форма в регистри на лични данни с висока степен на осигуреност на комуникациите, сигурност и контрол на достъпа.

1.2. Клиентът трябва да прочете тази Политика за поверителност внимателно, за да се запознае с възгледите и практиките на УИЗ относно личните данни на Клиента, как се използват те и как се отнася към тях УИЗ. Ако Клиентът не е съгласен с тази Политика за поверителност, Клиентът не трябва да използва услугите, предоставяни от УИЗ. Предоставяйки лична информация на УИЗ и поддържайки отношения с УИЗ, след като Клиентът се е запознал вече с тази Политика за поверителност, УИЗ ще смята, че Клиентът се е съгласил със събирането, ползването и разкриването на личната информация относно Клиента в съответствие с условията, установени в тази Политика за поверителност, освен ако Клиентът изрично не уведоми УИЗ за обратното.

1.3. Тази Политика на поверителност може да бъде периодично преработвана в резултат от добавянето на нови характеристики към продуктите на УИЗ, законодателни промени или други правни причини. УИЗ може да измени тази Политика на поверителност по всяко време, като публикува преработената версия на Уебсайта. Преработената версия ще се смята за влезнала в сила от момента на публикуване. Ако Клиентът не е съгласен с условията в Политиката за поверителност, Клиентът може по всяко време да прекрати ползването на Услугата.

2. Събиране на информация

2.1. За да ползва Услугата на УИЗ, Клиентът трябва да предостави корпоративни данни, както и лични данни на своя представител. Изисканата информация е необходима на УИЗ за идентифициране на Клиента и правния му статус, надлежно предоставяне на услугите, счетоводни и статистически цели, както и за целите на маркетинга и рекламата на подобрения в услугата или създаването на нови услуги.

2.2. В случай, че Клиентът изпрати на УИЗ кореспонденция, включително имейли, УИЗ ще запази тази информация в досието на Клиента. УИЗ ще съхранява също и кореспонденция относно услугата, предоставяна на Клиента, както и друга кореспонденция, произтичаща от УИЗ към Клиента. УИЗ ще съхранява тези данни с цел оценяване и подобряване на услугата, предоставяна на Клиента, както и за да разследва евентуални нарушения на условия за ползване на услугата. В допълнение, телефонните обаждания на Клиента към УИЗ и обажданията на УИЗ към Клиента могат да бъдат следени и/или записвани за целите на подобряването на качеството на услугата, както и за целите на сигурността.

2.3. С цел да изпълни правните си задължения за предотвратяване на закононарушения, включително, но не само, нарушаване на чужди авторски права и/или да защити всичките си Клиенти от вреди, УИЗ може да придобива информация за Клиента от трети лица, включително данни относно корпоративната и финансовата история, съдебни решения и несъстоятелност, от кредитни справки и от органи за предотвратяване на закононарушения.

2.4. В допълнение към личната информация, предоставена от Клиента или придобита от трети лица, Уебсайтът на УИЗ може да използва технологии, които позволяват на УИЗ да събира определена техническа информация като например IP адреси; операционната система, инсталирана на компютъра на Клиента; видът на интернет браузера, който Клиентът използва; данни за трансфера на информацията; местоположение, влизане в мрежата; и други комуникационни данни, отнасящи се за Клиента, когато това се изисква от УИЗ за целите на контрол на риска и сигурността, изпълнение на регулаторни задължения, инвентаризация или за други законни цели.

3. Предоставяне на информацията и съгласия на Клиента

3.1. С потвърждението на заявката си за ползване на услугата Клиентът изрично се съгласява по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД с обработването от УИЗ на всички предоставени от него и/или законосъобразно придобити от УИЗ данни за описаните по-горе цели и използването й по начина, описан в настоящата Политика за поверителност и изискванията на действащото законодателство на Република България.

3.2. С предоставянето на адрес за електронна поща и/или телефон Клиентът изрично дава своето предварително съгласие по смисъла на чл. 6 от Закона за електронната търговия да получава от УИЗ търговски съобщения, свързани с услугата и/или други услуги, предоставяни от УИЗ и/или негови партньори.

4. Разкриване на информация

4.1. УИЗ няма да продава или да предоставя каквато и да е лична информация на трети лица в нарушение на законовите си задължения. УИЗ ще предоставя достъп до личните данни на Клиента само на онези служители, на които им е нужна, за да могат да извършват предоставяне на услугите на УИЗ. УИЗ може да разкрие личната информация на Клиента на всеки член от групата на УИЗ, което значи всяко дъщерно или друго свързано дружество с УИЗ, компанията-майка и свързаните с нея дъщерни дружества, установени в държави от Европейското Икономическо Пространство. Това може да е необходимо на УИЗ, освен за други цели, и за да изпълни искания на Клиента, да предостави услуги по поддръжка и да наблюдава за нарушения на условията.

4.2. УИЗ ще разкрие информация за Клиента в случай, че УИЗ има задължение да стори това, произтичащо от закон, който е в сила. Такова разкритие включва, но не само, лична информация и съдържанието на кореспонденцията към: съда; полицията; службите за сигурност; компетентните държавни и междуправителствени или наднационални органи; компетентните агенции (различни от данъчните органи), министерства и регулаторни органи. В случай, че грешна или неточна информация е предоставена от Клиента и е установено закононарушение, УИЗ ще предаде данни към органите за предотвратяване на измами и правоохранителните органи ще имат достъп до тази информация и ще ползват тази информация. УИЗ и други организации могат да имат достъп до тази информация и да я използват (включително информация от други държави), за да предотвратят измама или пране на пари.

5. Сигурност и защита на информацията

УИЗ поема отговорността да осигури сигурност на данните на Клиента. За да предотврати непозволен достъп до информация или разкриване на информация, УИЗ поддържа физически, електронни и процедурни предпазни мерки, които са в съответствие с приложимите разпоредби за пазене на лична информация. УИЗ ограничава достъпа до информацията, чрез която може да се установи самоличността на Клиента, само за служителите, на които е нужна тази информация, за да може УИЗ да предостави продуктите и услугите на Клиента.

6. Достъп и промяна на данните от страна на Клиента

6.1. Клиентът може да получи достъп до личните данни, които е предоставил на УИЗ и да извършва желаните от Клиента промени на тези данни по всяко време, като отправи писмено искане до Координатора по защита на личните данни на посочения в т. 6.2. по-долу адрес.

6.2. Координатор по защитата на личните данни:
УИЗ ЕООД, адрес: град София, п.к. 1715, Младост 4, ул. „Арх. Богдан Томалевски“ №10
Последна актуализация: 07.06.2017 г.