Как да изградите стратегия за мобилно приложение

Запознайте се подробно с основните стъпки, чрез които Вашата фирма да влезе успешно в мобилната сфера.

В един все по-дигитализиран свят, в който дори и обикновените кухненски уреди стават „умни“, фирмите не могат да си позволят изоставане по отношение на мобилните технологии. Със стратегия за изграждане и развитие на мобилно приложение за Вашия бизнес, Вие не само ще се откроите, но и ще получите ценно конкурентно предимство в дългосрочен период. Това не е просто план с опорни точки, който може да се състави за час-два, а важно продължение цялостната стратегия на компанията. Тук ще представим стъпките, които трябва да следвате, за да изградите Вашата стратегия за мобилно приложение.

1. Предварителен анализ и оценка
Мобилното приложение не е изолиран инструмент, който фирмата Ви ще ползва. То трябва да се изгради в контекста на организацията и на външната среда, в която тя действа. За първоначалния анализ е необходимо да привлечете специалисти от всички отдели на фирмата, включително маркетинговия, финансовия и този за бизнес развитие.

1. Основни насоки
На първо място трябва да вземете предвид стратегията на Вашата фирма, основните индикатори за представянето ѝ и главните цели, които сте си поставили за следващите пет години. Това ще гарантира, че стратегията за мобилното приложение ще е неразделна част от тази на компанията и ще помогне за постигането на набелязаните нива на приходи и печалби за следващите години.

2. Отправна точка
Друг важен аспект е да не се гледа на мобилната стратегия като на допълнение на онлайн стратегията на фирмата. Потребителите очакват едно мобилно приложение да предложи много повече в сравнение с един уеб сайт, тъй като те имат много по-близка връзка с апликациите - инсталират ги на своите смарт устройства, настройват ги и получават известия. Проследете пътя на Вашите клиенти, за да разберете в кои точки от него мобилното приложение ще е полезен инструмент, чрез който те да общуват с Вас. Така то може да запълни празнини в комуникацията и да я направи по-ефективна. Идеалното мобилно приложение предлага всичко, което уеб сайтът на фирмата вече има, и повече.

Правилната гледна точка към ролята на апликацията е основополагаща за изграждането на работеща мобилна стратегия. Мобилното приложение не е просто канал за комуникация, а точка за връзка между потребителя и компанията. То не трябва да служи само за предаване на съобщения, а да бъде инструмент, чрез който фирмата помага на клиентите си да постигнат техните цели.

3. Конкурентен анализ
Той е от огромно значение за стратегията за мобилно приложение на фирмата. Чрез него трябва да установите какво конкурентите Ви правят добре и какво – не, а и какво изобщо не правят, за да можете да определите как да се позиционирате на пазара. Този подход ще Ви даде възможност да откриете неразработена ниша, дори и при високо ниво на конкуренция.

4. SWOT анализ
На следващо място идва анализът на силните и слабите страни на бизнеса и на възможностите и заплахите, съществуващи във външната му среда, които се очаква да имат ефект върху изграждането, работата и развитието на мобилното приложение. Вътрешните фактори, към които да се насочите, включват бизнес процеси, технологична инфраструктура, ценообразуване, покупателна сила и репутация на бранда. Основните външни фактори, върху които да стъпи анализът, са пазарни тенденции, насоки на технологичното развитие и промени в начина на живот на потребителите.

2. Определяне на стратегията
На този етап трябва да се концентрирате върху генерирането на идея, планирането на ресурсите за реализацията на стратегията и определянето на набора от технологии, които ще използвате за осъществяването ѝ. Да разгледаме основните точки подробно.

1. Водеща идея
Какво трябва да бъде Вашето мобилно приложение, за да е успешно? Идеята трябва да е ясна, оригинална, вдъхновяваща и осъществима от гледна точка на наличните ресурси и времето, с което разполагате за реализация. Също така, трябва да има дългосрочен хоризонт, който да е реалистичен. В центъра ѝ поставете потребителя, като определите какво ще бъде от най-голяма полза за него.

2. Изграждане на мобилна пътна карта
След като имате идея, трябва да я разбиете на съставни части, по които да работите. В софтуерната сфера, това се нарича пътна карта - визуална презентация на работата, която трябва да се свърши. Най-просто казано, това е план-графикът, по който трябва да се движите. Гъвкавостта е полезна, но трябва да се придържате към него поне на осемдесет процента.

3. Определяне на ресурси и бюджет
Определете капиталовите и оперативните разходи за мобилното приложение. Имайки предвид, че разходите ще са най-високи през първата година, когато ще се изгради и пусне апликацията, е най-добре да създадете многогодишен бюджет. Бюджетът до голяма степен ще определи колко бързо ще имате готовия продукт.

4. Конкретизиране на технологичните нужди
Трябва да определите какви технологии ще са Ви необходими за реализацията и функционирането на мобилното приложение. Фокусирайте се върху следните водещи категории:
- Представяне - Добре е да определите техническите изисквания към приложението като uptime и скорост на зареждане на екраните.
- Управление - Помислете за интеграцията на приложението със софтуерните системи, които вече ползвате, като CRM например.
- Сигурност - Това трябва да бъде основен приоритет във всеки технологичен проект.
- Поддръжка – Можете да оставите това в ръцете на разработчика на мобилното приложение.

5. Гъвкава методология
Тя е основополагаща при изработката на съвременни софтуерни решения. При нея на първо време се създава полезен продукт, който отговаря на търсенето на потребителите, като се оставя максимална възможност за оптимизация и развитие в бъдеще. Това е най-добрият начин едно мобилно приложение да има дълъг полезен живот в съвременната динамична среда.

3. Създаване на стратегия за проекта по изработка и реализация на приложението
Докато на предните два етапа по изграждането на мобилната стратегия наемането на дигитален консултант е огромен плюс, тук вече това става повече от желателно, особено когато компанията няма приложен опит в тази сфера. Това може да е специалист или фирма, която има значителен брой проекти за изработка на мобилни приложения зад гърба си. Стратегията за реализацията на проекта трябва да стъпва на следните опорни компоненти.

1. Потребителски сценарий
Той трябва да обяснява какво ще прави потребителят с мобилното приложение. Тук е времето да се детайлизира идеята и да се определи как тя ще се реализира на практика чрез функционалностите на апликацията. Трябва да се концентрирате върху това какво конкретно решение на даден проблем или проблеми ще предложите.

2. Изучаване на таргет аудиторията
Това е необходимо за прецизирането на функционалностите и създаването на потребителското преживяване, което ще предлага апликацията. Обикновено целевата аудитория на едно мобилно приложение е много разнообразна, поради което най-ефективното решение е да се изградят потребителски персони, като всяка отговаря на характеристиките на определена група. Целта е да опознаете бъдещите потребители възможно най-добре, за да им дадете това, което искат.

3. Определяна на ключовите показателите за ефективност
Тази стъпка е жизнено важна за успеха на стратегията за мобилно приложение. Ключовите показатели за измерването на ефективността могат да се разделят на две групи:
Бизнес показатели:
- Приходи
- Пазарен дял
- Намаление на разходите за маркетинг и обслужване на клиенти

Показатели за мобилното приложение:
- Брой нови потребители
- Брой активни потребители
- Рейтинг
- Ниво на използване
- Дължина на потребителската сесия
- Ниво на ангажираност
- Стойност на потребителите за фирмата
- Тук се определя дали клиентите, които използват мобилното приложение, купуват повече, дали са по-лоялни и така нататък.

4. Hybrid или native мобилно приложение
Това е важен въпрос, на който трябва да отговорите, като за целта можете да използвате подробно сравнение на двете опции. Специалистите препоръчват изработката на native приложение, тъй като то предлага възможно най-доброто потребителско преживяване, пълна интеграция с функционалностите на смарт устройствата, като GPS, календар и така нататък, и високо ниво на сигурност. То ще има и необходимата гъвкавост за дългосрочно развитие.

5. Избор на мобилна платформа
Основните конкуренти тук са Android и iOS. Пазарният дял на мобилните устройства, използващи операционна система Android, в Европа е над 75% по последни данни, като българският пазар се вписва в тенденцията. От друга страна, изследванията показват, че ползвателите на смарт устройства, базирани на iOS (iPhone и iPad), харчат повече пари на своите мобилни приложения за абонаменти, покупки и така нататък. По-детайлно прочуване на таргет аудиторията Ви ще помогне за вземането на окончателно решение. За много фирми най-печелившата стратегия е да се създаде native мобилно приложение както за Android, така и за iOS.

6. Наемане на разработчик
Ако вече работите с фирма-разработчик на мобилни приложения, която Ви консултира, можете да се доверите на същия екип и за реализацията на проекта и на стратегията Ви като цяло. Това би Ви спестило време и усилие. Важно е да установите отлично ниво на комуникация с разработчика. Не забравяйте, че вие имате решаващия глас по въпроси като включването на функционалности и начините за тестване на интерактивния прототип.

7. Изработка и прилагане на маркетингов план
Препоръчително е да изготвите този план на възможно най-ранен етап и да започнете прилагането му още докато мобилното приложение се изгражда. Идеята е да създадете вълнение и ангажираност у потенциалните потребители. Има различни маркетингови техники за това, като създаването на блог, който следи изработката на апликацията.

8. Управление на приложението
Трябва да имате ясна тактика за съдържанието на Вашето мобилно приложение, за персонализацията на потребителското преживяване и за интегрирането на апликацията с другите точки за комуникация с клиентите Ви. Необходимо е да определите и инструментите, които ще използвате за анализ на ефективността на приложението. Друг важен аспект е да установите режима на поддръжка, която обикновено се предоставя от разработчика.
Ако вече умувате по стратегията за мобилно приложение за Вашата фирма, обърнете се към нашия опитен екип за консултация и реализация на проекта, като направите запитване сега.
Споделете в: