Защо се използват прототипи за създаването на мобилни приложения

Изграждането на прототипи на мобилните приложения преди тяхната изработка помага не само да се представят функционалностите, но има и положителен ефект върху ефективността и разходите.

Сигурно сте чували поговорката, че една картина е равна на хиляди думи. При изработката на мобилни приложения обаче, статичните скици не могат да пресъздадат напълно функционалностите, включени в концепцията. Тук идват прототипите, които показват как ще работи приложението, преди да започне реалното програмиране.

Нуждата от създаването на прототипи като част от процеса на изработка на едно мобилно приложение е остра, имайки предвид високото ниво на конкуренция, както в App Store и Google Play, така и на смартфоните и таблетите на потребителите. Трябва да се отбележи, че докато върху броя на свалянията влияят и субективни фактори, като популярността на бранда, чието приложение се пуска, активността на потребителите на самата апликация зависи почти изцяло от обективни такива като лесна навигация, бързина и приятно преживяване, чиито основи се създават именно по време на концептуалната фаза от проекта.

Интерактивните прототипи дават представа за крайния продукт по отношение на неговия дизайн и функционалности. Чрез тях разработчиците тестват взаимодействията на потребителите с приложението, пътят им в него и цялостната организация на елементите на потребителския интерфейс, включително бутони и спускащи се менюта. Прототипи могат да се използват на всички етапи на проекта с цел да се даде цялостен поглед върху апликацията. Целта е да се тестват различни идеи и да се гарантира, че всички от екипа са наясно какво се случва и никой не е назад с информацията. Това води до по-бързото намиране на евентуални несъвършенства в концептуалния дизайн и отстраняването им и съкращава времето, необходимо за изработката. Да разгледаме пет основни ползи за бизнеса от използването на прототипи при изработката на мобилни приложения.

Доказано най-добрите идеи
Прототипите служат за претворяване на идеите на разработчиците. Така те могат да се представят по най-ефективния начин, да се обсъдят от целия екип и да се усъвършенстват. Тестването на прототипите с реални потребители също е изключително продуктивно. Така могат да се направят още подобрения и дори да се инкорпорират нови идеи. Тъй като решенията се имплементират на ранен етап, процесът на изработка на мобилното приложение става по-продуктивен.

Включване на клиента
Използването на прототипи дава възможност на клиента да участва още по време на концептуалната фаза на проекта. Както и потребителите, които участват в тестването, така и представителите на фирмата-клиент лесно могат да придобият представа за навигацията, функционалностите и интерфейса на приложението посредством интерактивния модел. Те дават ценна обратна връзка и споделят идеи и мнения относно това колко добре представената концепция отговаря на техните цели. Важно е да се установи надеждна комуникация между екипите на разработчика и клиента. Това осигурява навременното получаване на полезна информация, по-бързото вземане на решения и изпипването и на по-дребни детайли още на ранен етап.

Създаване на увереност у клиента
Прототипът на мобилното приложение демонстрира на клиента какво ще представлява то на практика, а не само на теория. Той е ясно отражение на творчеството и техническите умения на екипа от разработчици и на работата, свършена от тях по концепцията на проекта. За клиента, той е един материален продукт, който утвърждава приложимостта и потенциала за печалба на приложението. Прототипът спомага да се елиминира каквато и да е било несигурност относно разработката и ефективното използване на вложените средства и ресурси.

Валидиране на конкурентоспособността на мобилното приложение
Всеки нов проект включва в себе си известна доза риск и изработката на мобилно приложение не е изключение. Създаването на апликация, която да набере голям брой потребители и да ги ангажира, е сериозно начинание и не винаги е лесно да се определи пазарния ѝ потенциал преди тя да се изгради. Прототипът може да даде представа на клиента относно това колко добре мобилното приложение би могло да отговори на пазарното търсене.

По своето естество, целта на всеки клиент, който поръчва изработка на мобилно приложение, е да се създаде продукт, който да носи приходи и да има дълъг полезен живот. Фокусът трябва да е върху нивото на ангажираност на потребителите, честотата на използването на приложението от тях и ценността, която те му придават. Прототипът може да се оцени на базата на тези фактори, за да се определи неговата бъдеща конкурентоспособност. По този начин, ако е необходимо, се правят промени още на ниво концептуален дизайн и се избягва удължаване на срока за изработка.

Работещият модел на крайния продукт
Интерактивният прототип на едно мобилно приложение е най-добрият възможен модел на крайния продукт. Той дава живот на идеите и прави възможно усъвършенстването им, така че те да проработят и да помогнат за постигането на целите на клиента и на потребителите. Клиентът има възможност на ранен етап да види реално работещата концепция, да я оцени и евентуално да даде препоръки за подобрения. Когато всички участници постигнат консенсус по предложения прототип, може да се пристъпи към правенето на дизайна и програмирането на приложението.

Какво научихме
Проучването, анализът и тестването на идеите водят до изработката на мобилни приложения, които са търсени и използвани от потребители и им носят истинска стойност. Когато тези фактори не са на лице, целевата аудитория може просто да не се заинтересува от продукта. Създаването на прототипи на изработваните мобилни приложения дава възможност за ефективното прилагане на изброените механизми, гарантиращи успех.
Ако искате да имате мобилно приложение, създадено от опитен екип, използващ най-съвременните и ефективни методи при изработката, свържете се с нас, като изпратите запитване сега.
Споделете в: