Иновативна методология за концептуализацията при изграждане на уеб сайт

Процес, с който може да се повиши ефективността и да се съкратят сроковете за изпълнение

Както за фирмата-разработчик, така и за клиента, ефективното използване на капиталови и човешки ресурси е от изключителна важност при изработката на уеб проекти, като сайтове и онлайн магазини. За да се постигне това, фокусът в подготвителния, концептуален процес за изработката на проекта трябва да е върху създаването на прототипи и тестването им, като най-съвременните методологии позволяват да се постигне бързина и същевременно да се получи отличен резултат. Да разгледаме една от най-интересните, наречена „Дизайнерски спринт“.

Бърз и ефективен процес в 5 стъпки
При добра организация, всяка от петте фази може да се изпълни за много кратко време, в зависимост от капацитета на екипа на уеб разработчика. Както всички други добри методологии, и тази позволява гъвкавост с цел да се постигне съвършенство.

Петте фази на подготвителния процес за изграждане на уеб сайтове, според тази методология са:
- Разопаковане
- Скициране
- Решения
- Прототип
- Тестване
Да разгледаме по-подробно всяка фаза:

Разопаковане
В основата на тази методология за концептуализацията на уеб проекта е екипната работа, а не индивидуалните решения. Това значи всички да се съберат заедно и да са сигурни, че вървят в една посока. Перфектният екип включва представители от всички отдели и от всички нива на фирмата-разработчик, които имат отношение към уеб проекта, както и представители на клиента. Обикновено той се състои от мениджъра на проекта, уеб дизайнери, програмисти и специалисти по маркетинг и продажби. При стратегически проекти, към екипа се присъединяват и главни мениджъри от ръководство на компаниите на разработчика и клиента.

Целта на тази фаза е да се съберат заедно всички специалисти, за да се „разопакова“ цялото притежавано знание за работата по уеб проекта. Много често се използва и „външен посредник“, който обикновено е специалист от фирмата-разработчик, но не е запознат с конкретния проект. Неговата роля е да задава въпроси, с които да се подобри разбирането на проблемите и да се постигне концентрация, без никой от членовете на екипа да се чувства некомфортно.

Фазата на разопаковане може да включва следните елементи:
- Кратка презентация на отговорния мениджър, която да представя възможностите, които ще се създадат чрез уеб проекта
- Описание на целите, които трябва да се постигнат, и изискванията на клиента
- Идеи за постигането на тези цели
- Оценки на конкурентната среда
- Анализ на данни, с които ще се борави, като такива от пазарното проучване например
- Изградени потребителски персони, ако има такива
- Показатели за измерване и анализ на резултатите, които трябва да имат реално отношение към бизнеса

Всички членове на екипа трябва да вземат активно участие на тази фаза. Не бива да се позволява на конкретен човек или група да доминира. Всички ще са еднакво добре подготвени за следващите фази, само когато са били наистина приобщени и са работили здраво.

Скициране
На тази фаза започва практическата работа, за да се начертае пътят за изграждането на уеб проекта. Въпреки че в повечето случаи скиците на един уеб сайт се правят от дизайнерите, целта е всички събрани идеи да се представят в тях, което предполага активното участие и на другите в екипа. Една алтернатива на това е да се правят скици наръка на листове хартия. Така могат да се включат по-активно и хората, които не са много добре запознати със софтуера за изграждане на прототипи, а и промени могат да се нанасят изключително лесно. Когато работата е обемна, проектовият мениджър обикновено я разделя на по-малки части, за да се постигне по-висока ефективност.

Когато различните идеи, представени със скици, са много на брой е добре да се отдели време за организирането им. Още на този етап някои могат да отпаднат поради неприложимост. Така могат да се спестят ресурси.

Решения
На тази фаза от подготвителния процес екипът преценява кои идеи да се развият чрез изграждането на прототипи. Целта е да се види какви решения предлагат различните идеи и дали те съответстват на поставените цели, на наличните ресурси и на характеристиките на бъдещите потребители на уеб сайта.

Обикновено в началото на тази фаза се поставят техническите условия, на които трябва да отговори конкретна идея, за да с приеме, като например:
- Бюджет
- Технологичен капацитет
- Целева аудитория
- Фактори за успеха на конкретния бизнес клиент

Всяка идея трябва да се оцени на базата на всички релевантни условия. Трябва да се отбележи, че една идея винаги може да се преработи, в случай че, отговаря перфектно на всички без един критерий например. Важно е при оценяването на идеи да има конкретна цел, като например избирането на една, която се счита за най-добра, или на топ пет, които да се обединят впоследствие.

При окончателния избор на идея или идеи, които да се инкорпорират в прототип, скиците могат да се детайлизират. Така се създават спецификации за правенето на прототипа на уеб сайта. За да се спести време, в края на тази фаза може също така да се подберат участниците за тестовия етап, който се явява последен.

Прототип
Тук работата става наистина сериозна. Изборът на софтуер за изграждане на прототипи е от изключителна важност. Той трябва да е не само достатъчно комплексен и напреднал, но и да е добре познат на специалистите, които ще работят с него. Докато една част от екипа изгражда прототипа, друга се заема с подготовката на тестовете - определят се графици и въпроси за интервюиране на потребителите, които ще участват.

Тестване
За да е сигурен разработчикът, че преживяването на уеб сайта ще е страхотно, потребителите се включват още на този ранен етап на уеб проекта. Тяхната роля е буквално да си играят с прототипа и да дадат споделят мнението си за него в последствие. Основно правило е всеки участник да тества прототипа индивидуално, за да не може да се влияе от другите.

Всеки участник в тестовете трябва да си води бележки относно своето преживяване. Една анкета с насочващи въпроси е ценен инструмент, но тя трябва да се направи така, че всеки да може да изрази свободно мнението си. Екипът трябва да има готовност за бързо обобщаване и анализ на резултатите. Добре направеният анализ спомага за правенето на подобрения, където са необходими, и за изпипването на всеки детайл.

Важно уточнение
Когато една нова методология се прилага за първи път, екипът може да се натъкне на различни препятствия по пътя. С опита, те се изглаждат и фазите се приключват дори за по-кратко от предвиденото време. За това, практиката е от огромно значение.

Поуката
Представената методология цели постигането на по-висока ефективност при работата по създаване на уеб сайтове и други уеб проекти. Предназначението ѝ е универсално, но само разработчикът може да реши дали пасва на конкретен проект. Винаги може да се приложи само конкретна част от нея, като избора на идея за прототип например. Когато един екип работи по тази ускорена методология, той неминуемо ще повиши ефективността си и ще придаде стойност на бизнеса на клиента, като същевременно затвърди репутацията си.
Имате идея за нов уеб сайт и искате да я реализира опитен и ефективен екип? Отправете запитване към нас.
Споделете в: