От идея към концептуален дизайн на мобилно приложение - методи за колаборация

Научете как екипът на разработчика и клиентът работят заедно, за да създадат концепцията на мобилната апликация.

Колаборацията е водеща при изработката на мобилно приложение. Когато тя включва всички заинтересовани страни, позволява интегрирането на всички уникални гледни точки и познания, така че крайният продукт да е максимално добър. Тя е особено важна в началните фази на проекта, когато клиентът е представил своята идея и тя трябва да се превърна в концепция. Тук ще разгледаме някои от основните начини за колаборация между екипа на разработчика и клиента. Добре е мениджърите на фирми, поръчващи изработката на мобилно приложение, да ги познават, за да могат да са максимално продуктивни.

Установяване на бизнес цели и потребителски цели
Тези два вида цели винаги са различни, като работата на разработчика на мобилното приложение е да намери допирните точки между тях, така че да могат да се постигнат едновременно. На първо място те трябва да са ясно дефинирани, тъй като на тях ще стъпват голяма част от решенията по време на оформянето на концептуалния дизайн на апликацията.

Да вземем пример с едно новинарско мобилно приложение. Главната цел на потребителите е да научават последните новини бързо и подробно. На второ място искат да разгледат снимкови и видео материали от събитието освен да прочетат статията. Главната цел на бизнеса, в случая медията, е да привлече даден брой потребители. На второ място иска да генерира печалба в определен размер на базата на избрания модел за монетизация.

Когато клиентът се обърне към фирма-разработчик и няма ясно определени цели, специалистите могат да помогнат за конкретизирането им под формата на консултация чрез специално създаден метод, който е лесно приложим. Чрез него се концентрирате върху това как пътят към целта може да бъде проследен и извървян. Така се създават реални и изпълними цели.

Да разгледаме този метод, базиран на пет компонента:
- Специфичност - Бизнесът трябва да се концентрира върху дейностите си, които иска да подобри чрез мобилното приложение. Това обикновено са комуникацията и маркетингът.
- Измеримост - Когато дадена цел има количествено изражение, прогресът, направен за достигането ѝ, може да се измери надеждно и да се предприемат мерки за подобрение, ако се налага.
- Задаване - Определя се кой ще извърши работата, в случая изработката на апликацията.
- Реализъм - Зададената цел трябва да е реалистично изпълнима, като се вземат предвид наличните ресурси (финансови, технологични, човешки), които по правило са ограничени.
- Времева рамка - Трябва да се определи колко време ще е необходимо за постигането на поставените цели.

Упражнение за бизнес предположения
Много често клиентът идва при разработчика само с идея за мобилно приложение. За да може идеята да се оформи по-конкретно и за да се използват максимално знанията на бизнеса, разработчикът може да проведе упражнение за бизнес предположения. То се концентрира върху следните главни аспекти:
- Кои са потребителите;
- Проблеми, изпитвани от потребителите;
- Решението, което се предлага;
- Канали за печелене на клиенти;
- Избраният бизнес модел;
- Пазарна среда и конкуренти;
- Продуктови рискове и бизнес предположения.


Това са много на брой и важни опорни точки, които могат да се представят подробно и схематично. Един от най-лесните начини за това е използването на анкета с въпроси. Добре е тя да се предостави на различни членове на екипа на клиента без предварително обсъждане. Ако работите със специализиран консултант по проекта за изработка на Вашето мобилно приложение, можете да разчитате на подкрепа при маркетинговото проучване, което е задължително, в случаите когато няма предварително генерирани данни, на които да се базират отговорите на въпросите.

Събраните данни се обработват и анализират, като след това анализът се използва за детайлизирането на концепцията. Следа като имат добра представа какво искат потребителите и какви са условията на пазара, от екипа на разработчика могат намалят пазарния риск чрез по-дълбоко разбиране на предположенията за продукта и използването на специални методологии за тяхното тестване.

Създаване на потребителски персони
Най-просто казано това са виртуални потребители на бъдещото мобилно приложение, в които са вплетени обобщените характеристики на целевата аудитория на апликацията. Те включват не само демографски данни, но и проблемите, които хората искат да решат, очакванията им и поведението им. Чрез използването на потребителски персони може да се изгради най-ефективното решение.

И този метод се базира на колаборация между екипите на разработчика и на клиента, като вторият се концентрира върху подаването на необходимата информация. Тя може да дойде както от данни, генерирани от бизнеса, така и от нарочна анкета сред потенциални потребители на мобилната апликация. При обобщаването с цел изграждане на потребителските персони, данните обикновено се делят на четири групи:
- Лични характеристики;
- Ситуация и среда, в която потребителите се намират;
- Проблеми за решаване;
- Какво е необходимо на потребителите, което приложението може да предложи.


Колаборативно скициране
Обикновено всички специалисти от екипа на разработчика правят скици, с които предлагат идеите си за интерфейса и функционалностите на мобилното приложение. Те могат да са нарисувани на ръка или със специален софтуер. При колаборативното скициране участват и представители на екипа на клиента. Те споделят визията си, а дизайнерите я претворяват в скици.

Всички готови скици се събират, обсъждат и оценяват заедно, като се подбират най-ценните, на които да се базира концептуалния дизайн. При обсъждането са важни мненията на всички участници, като то трябва да е добре организирано, за да е максимално продуктивно. Обикновено има около три кръга на обсъждане и пресяване на скиците, но може и да са повече при необходимост. Друг важен аспект е броят на участниците, които реално вземат решенията, да е малък.

Скиците се използват за изграждането на прототип на бъдещото мобилно приложение. Най-общо той показва какъв е пътят на потребителя и как ще работи апликацията в „суров вариант“. Той няма детайлни елементи на визуалния дизайн, като цветове например.

Избор на стил за визуалния дизайн
След като прототипът с висока прецизност е налице, може да се помисли и за визията на мобилното приложение, която също е от огромна важност за потребителското преживяване. И при тази задача могат активно да се включат участниците в екипа на клиента. Това даже е препоръчително, тъй като дизайнерите ще имат по-пълна представа за виждането на бизнеса, когато започват своята същинска работа.

Един лесен за прилагане метод на колаборация е да се представят около 15 примера за визуален дизайн, чиито стилове са максимално различни. Всеки се показва в рамките на около 20 секунди индивидуално като част от презентация. Краткото време позволява да се улови естествената импулсивна реакция на всеки участник в работната група, която е много близка до тази на потребителите, когато за първи път отварят една апликация. Задачата на участниците е да дават оценка на всеки пример, като скалата може да е типичната за рейтингови оценки - от едно до пет, като пет е най-високата оценка. Стилът с най-висока обща оценка печели. Той, разбира се, трябва да се подложи на обсъждане, като предоставената обратна връзка служи за прецизиране на детайлите от визуалния дизайн.

Избор на модел за дизайна
Елементите на всеки екран трябва да са внимателно подбрани и подредени. От оформлението до голяма степен зависи колко удобно за ползване ще е мобилното приложение. Методът, чрез който може да се направи избор заедно с представителите на клиента, е близък до този за избор на стил на апликацията. Показването на възможните опции обаче е по-дълго и придружено с разяснения, така че неспециалистите да могат да разберат значението на оформлението за потребителското преживяване. Обратната връзка е повече от ценна.

Да обобщим
Разгледаните тук методи за колаборация между екипите на разработчика и на клиента в рамките на проекта за изработка на мобилно приложение са само част от използваните. Те могат да се модифицират или да се заменят с други, които водят до същия резултат - интерактивен прототип на мобилната апликация, одобрен от клиента, и насоки за визуалния дизайн и оформлението на екраните, зададени на базата на неговите предпочитания. От тук нататък екипът на разработчика се заема с реализацията на концепцията - изграждането на приложението и пускането му на пазара.
Свържете се с нас за консултация и реализация на Вашия проект за мобилно приложение, като отправите онлайн запитване тук.
Споделете в: