Модерният бизнес софтуер: Как да се подобри ползваемостта му

Запознайте се с предизвикателствата, новите реалности и процесите при създаването на уеб софтуер за фирмите.

Имплементирането на нов бизнес софтуер е крачка напред в развитието на една компания, но за да е максимално успешна, е необходима детайлна стратегия и перфектна изработка, така че новата система да пасва идеално на фирмата и да може да се използва веднага. Един от основните въпроси, на които трябва да се обърне специално внимание е ползваемостта.

Изследване, направено през 2010, сочи, че проблемите с ползваемостта при средностатистическия бизнес софтуера тогава са били 2 пъти повече в сравнение с тези при потребителските продукти и 10 пъти повече в сравнение с уеб сайтовете. Какво се е променило до сега? Как разработчиците могат да създадат желаното потребителско преживяване, което да увеличи продуктивността на служителите на компанията, ползващи съответния продукт? Тук ще разгледаме възможностите за изграждане на уеб софтуер, който е ефективен и лесен за ползване, както и достъпен от всички свързани устройства, включително смартфони и таблети.

Какви са предизвикателствата?
Факт е, че бизнес софтуерът е по-сложен от този, предназначен за широката потребителска аудитория. Сложността заедно със сигурността са едни от основните предизвикателства при изработката му. Софтуерът за управление на онлайн магазин например може да съдържа изключително голям брой екрани, както и безброй много потребителски сценарии. Що се отнася до сигурността, тя трябва да бъде изключително висока, особено като се има предвид възможността за работа на всяко свързано устройство, като същевременно достъпността и ползваемостта не се понижат.

Има и други предизвикателства, които имат директно отношение към ползваемостта. Софтуерът се поръчва от ръководството, а се ползва основно от служителите. Нерядко се случва комуникацията между двете нива да не е достатъчно ясна. Същевременно е трудно да се балансира между нуждите на различните отдели, особено когато става въпрос за по-голямо предприятие с повече дейности. Благодарение на съвременните технологии и процеси за изграждането на бизнес софтуер, предизвикателствата могат успешно да се преодолеят, особено от екип, имащ опит в изработката на софтуерни решения по поръчка, които да паснат точно на фирмата.

Модерният бизнес софтуер - фокус върху потребителите и динамиката на работното място
Както във всяка технологична ниша и при софтуера за фирми се наблюдава бързо настъпване на нови тенденции. Две от най-актуалните са фокусът върху потребителите и динамиката на работното място. Те имат директно отношение към ползваемостта и поради това ще ги разгледаме подробно.

Фокусът върху потребителите, за който се използва модерният термин consumerization, има за цел да направи бизнес софтуера по-интуитивен и по-ангажиращ, по подобие на потребителския. Фирмите вече уверено приемат тази идея. Над 75% от изпълнителните директори на компании, участвали в скорошна анкета, потвърждават, че за тях дизайнът на потребителското преживяване е важен. Резултатите от подобряването му могат да са впечатляващи. Гигантът Deloitte дава следния пример с техен клиент - увеличаване на продуктивността на служителите с 300%, намаление на времето, необходимо за обучение, с 55% и 21% ръст на продажбите.

Съвременните промени в културата на работното място са също двигател за създаването на бизнес софтуер, който е по-лесен за ползване. Заменянето на строгата йерархия с екипността и колаборацията на всички нива определя нуждата от мултифункционални решения, които са с високо ниво на персонализация. Все повече служители ползват своите лични смартфони, таблети и лаптопи за работа. Тук уеб-базираните решения са адекватният отговор. Достъпът от различни устройства вече не е пожелателен, а задължителен за постигането на целите на компаниите.

Създаването на бизнес софтуер с отлична ползваемост
От основно значение при изграждането на софтуер за предприятие е да се използват всички възможности за поставянето на потребителя в основата на процеса. Новата система ще донесе цялостна промяна и тя трябва да се инкорпорира в културата на компанията. Как тази трансформация да бъде гладка? Отговорът е: чрез прозрачност. Служителите трябва да са наясно с мотивите за промяната и с ползите, които тя ще донесе на фирмата и на тях конкретно.

Важно е компанията да създаде свой екип от представители, които да работят в тясно сътрудничество с разработчика на софтуера. Те трябва да познават в детайли бизнес процесите в технологично отношение и трудностите и предизвикателствата, с които служите се сблъскват. Препоръчително е този екип да включи и крайния потребител на софтуера в неговата изработка. По този начин ще се избегне правенето на предположения при дефинирането на проблема или проблемите, които трябва да се решат. Някои от техниките за включване на крайния потребител при изработката на фирмен софтуер са директно проучване, изграждане на прототипи и тестването им от бъдещите ползватели и обсъждания. Събраните данни могат да се инкорпорират с тези от бизнес анализа, за да се получи съответствие между ползваемост и ефективност.

Така нареченият подход на дизайнерското мислене вече се е наложил като основополагащ при изработката на бизнес софтуер по поръчка. Той представлява процес от три стъпки - изграждане на концептуален дизайн, създаване на прототипи, чрез които да се представи концепцията, и усъвършенстване.

Тестването на прототипите и получаването на обратна връзка от клиента са в основата на постигането на добри резултати. Статичните прототипи се използват най-вече за тестването на навигацията и информационната архитектура, докато по-прецизните служат за оценка на това колко добре могат да се свършат работните задания с бъдещия софтуер.

Дизайнерското мислене създава естествен процес на решаването на поставените задачи. То позволява да се изгради потребителско преживяване за една високо технологична система, така че всички служители да могат да се ангажират, без значение от техните технически умения.

Тестването като инструмент за усъвършенстване на бизнес софтуера
Тестването трябва да отговори на един въпрос: дали технологичният продукт е лесен и ефективен за ползване. При тестването на фирмен софтуер обаче има две отправни точки - на отделния потребител и на фирмата като цяло. И двете са еднакво важни. При оценяването на ползваемостта на софтуера от гледна точка на компанията, трябва да се прецени как той ще ѝ се отрази във времето, като се вземат предвид и фактори като поддръжка и оптимизация.

Има няколко водещи техники за тестването на фирмен софтуер. Те трябва да се прилагат методично и навременно с цел оптимизация на използването на ресурсите. Тестването, включващо обучение, става все по-често използвано. Бизнес софтуерът обикновено изисква обучение, за да може да се ползва, поради инкорпорирането на много и различни процеси. Така че не може потребителите да го тестват без подготовка. Същевременно, те не бива да се обучават как да го тестват предварително, тъй като това ще изкриви резултатите. Решението на проблема е да се добави елемент на обучение към процеса на тестване. При тази техника потребителите обикновено поличават учебни материали в различни формати и трябва да изпълнят едно и също задание няколко пъти, за да могат да се открият евентуални несъвършенства.

Така наречените изпитвания на терен дават възможност да се оцени влиянието на уеб софтуера върху процесите в компанията, както и върху отделните служители. Оценките по отношение на водещи фактори като колко бързо се изпълняват заданията имат пряко отражение не само върху изграждането на крайния продукт, но и върху обучението, което ще съпътства пускането му. Възможно е още на ранен етап от проекта да се заложат мерки за съкращаване на периода, необходим за обучение, и на разходите за провеждането му.

Дискусиите са също важен елемент от процеса на тестване, защото позволяват на екипа на клиента, а чрез него и целия екип на фирмата, да даде обратна връзка. Това позволява на разработчиците да се концентрират върху всички фактори, които са важни за постигането на стратегическите цели на компанията. По този начин може да се постигне пълно усъвършенстване преди да се пусне крайният продукт.

Изводите
Дните на старите софтуерни системи, които са трудни за ползване, вече са преброени. Фокусът се измества върху потребителите и работното място става все по-гъвкаво, дори и в по-традиционните компании. Фирмите с визия за бъдещето инвестират в уеб софтуер, при който нивото на ползваемост е такова, че позволява пълно ангажиране на потребителите, което води до по-голяма продуктивност, съкращаване на разходите и увеличение на приходите. Предизвикателствата намаляват, а възможностите нарастват. Остава само да се възползвате, за да достигнете по-високите бизнес цели, които сте си поставили.
Разкажете ни какво очаквате да постигнете с уеб софтуер, създаден специално за Вашия бизнес, като отправите запитване към нас сега.
Споделете в: